صوت دروس خارج فقه معظم له

در مجموعه ی پیش ِرو فایل صوتی دروس خارج فقه

مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

تهیه و جمع آوری شده است.

این مجموعه در حال بروز رسانی می باشد

مبحث " خمس "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اجتهاد و تقلید "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " حج "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اطعمه و اشربه "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " زکاه فطره "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " مکاسب محرمه "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " الزکاه - اوصاف المستضعفین "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " صید و ذباحه"

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اصول "

فایل صوتی دروس اخلاقی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اخلاق "

فایل صوتی دروس اخلاقی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

فهرست