دیدار علما

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری

از دیدار آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی با فقها، علما و فضلا

فهرست