تصاویر

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

دیدار های معظم له و مراسم های دفتر معظم له

تهیه و جمع آوری شده است.

معظم له

دیدار علما

دیدار عمومی

مراسم های دفتر

فهرست