نماز و شمار رکعات

مسأله 1.  نماز واجب است یا مستحب. شمار نمازهای مستحبی بسیار است و در این کتاب به ذکر شمار و بعضی احکام نوافل (نمازهای مستحب) روزانه اکتفا می­شود.

نماز واجب شش قسم است:

اوّل نمازهای روزانه و شماره آن­ها پنج است: ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح. دوم نماز آیات. سوم نماز طواف واجب برای کسی که به حج می­رود. چهارم نمازی که با نذر و عهد و قسم واجب شده. پنجم قضای نمازهایی که شخص نخوانده، چه از روی تقصیر باشد و چه به غیر تقصیر و چه اصلاً نخوانده و چه خوانده باشد، ولی قرائت و یا مسائل دیگر آن درست نبوده. ششم قضای نمازهایی که از پدر فوت شده باشد، بر پسر بزرگ واجب است. دو قسم اخیر مربوط به نماز روزانه است. احکام نماز طواف و نماز نذر و عهد و قسم در توضیح المسائل ذکر شده است.

مسأله 2. نماز ظهر و عصر و عشا برای کسی که مسافر نیست، چهار رکعت و برای مسافر دو رکعت است. در همه حال نماز مغرب سه رکعت و نماز صبح دو رکعت است.

مسأله 3. نماز آیات دو رکعت است و هر رکعتی پنج رکوع دارد. چگونگی خواندن هر یک از نمازهای روزانه و نماز آیات خواهد آمد.

مقدمات نماز

مقدمات نماز هفت چیز است: اوّل طهارت (وضو، غسل و تیمم). دوم شناختن وقت. سوم شناختن قبله. چهارم مکان و لباس نمازگزار غصبی نباشد. پنجم پوشیدن عورتین. ششم پاک بودن بدن و لباس نمازگزار. هفتم جای سجده نمازگزار از جای ایستادن او پست و بلند نباشد مگر به اندازه چهار انگشت بسته.

فهرست