واریز وجوه نقدی وجوهات و خمس و زکات از طریق درگاه اینترنتی

null

بانک ملی

بانک ملی ( مخصوص سهم امام ):

شماره حساب: 0105797443006

شماره کارت: 6037991817866035

شماره شبا: IR56 0170 0000 0010 5797 4430 06


بانک ملی ( مخصوص سهم سادات) :

شماره حساب: 0105797422009

شماره کارت: 6037997131479678

شماره شبا: IR10 0170 0000 0010 5797 4220 09

بانک ملت

بانک ملت:

شماره حساب: 4664711038

شماره کارت: 6104337827312909

شماره شبا: IR780120000000004664711038

بانک صادرات

بانک صادرات ( مخصوص نماز و روزه استیجاری) :

شماره حساب: 0102907421002

شماره کارت: 6037691780215802

شماره شبا: IR610190000000102907421002

بانک سپه

بانک سپه ( مخصوص زکات، رد مظالم و کفارات ):

شماره حساب: 18303088710

شماره کارت: 5892101134796875

شماره شبا: IR500150000000018303088710

BPMLogo
فهرست