پرسش و پاسخ های شرعی و مذهبی

مکاتبه پرسش و پاسخ های شرعی و مذهبی از فقهای دین در فرهنگ تشیع، جایگاه شناخته شده و ویژه ای را در ادبیات دینی برای خود گشوده است. شیعیان در مواجهه با برخی سوالاتی که جواب آنها را در رساله های عملیه متداول نمی‌جستند، با دانشمندان و مجتهدان بزرگوار شیعه مکاتبه کرده، پاسخ پرسش های خود را می یافتند. با گذشت زمان، این سوال و جواب ها به شکل کتاب هایی در اختیار مؤمنان قرار می گرفت.

مجموعه ی حاضر متشکل از هزاران پرسش شرعی در ابواب گوناگون فقه
از محضر فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی است
که می تواند راهگشای سوالات مقلدان و مومنان باشد.

فهرست