آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

بیانات حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی، پیرامون کشتار شیعیان بحرین و نوروز

للهم إنا نشکوا إلیک فقد نبینا و غیبه ولینا…
تمام مسلمانان در هر جای این جهان و کره خاکی که زندگی می­ کنند با هم برادر و هم درد هستند، باید غمخوار همدیگر باشیم، این جا و آن جا ندارد.

جزییات