فروع دین

فروع دین ده چیز است: اوّل: نماز، دوم: روزه، سوم: خمس، چهارم: زکات، پنجم: حج، ششم: جهاد، هفتم: امر به معروف، هشتم: نهی از منکر، نهم: تولّی، دهم: تبرّی.

در این کتاب به صورت کوتاه به ذکر برخی از احکام مهم بسنده می‌شود و پیش از شروع، چند مسئله در احکام تقلید بیان می­شود.

احکام تقلید

  1. واجب است بر هر مکلفی که مجتهد نباشد، تمام عبادات و معاملات و سایرکارهای او از روی تقلید صحیح از مجتهد اعلم باشد.
  2. تقلید عبارت است از یاد گرفتن فتوای مجتهد برای عمل کردن.
  3. هرگاه مجتهدی که انسان از او تقلید می­کند، از دنیا برود، باقی ماندن بر تقلید او جایز است بلکه اگر اعلم باشد، واجب است، چه مسائل در یادش باشد یا نه، و چه عمل کرده باشد یا نه. برای باقی ماندن بر تقلید میّت، از مجتهد زنده عادل باید تقلید کرد و اجازه گرفت.
  4. در مواردی­که مجتهد احتیاط کند و فتوا نداده باشد، جائز می‌باشد در آن مسأله به مجتهد دیگری که تقلیدش جایز است رجوع نماید.
فهرست