غسل­های واجب و مستحب

مسأله 1. غسل واجب هشت قسم است: اوّل غسل جنابت. دوم غسل مسّ میّت که با گذاشتن دست یا سایر اعضا بر بدن میت پس از سرد شدن بدن او و پیش از غسل دادنش واجب می­شود. سوم غسل دادن میت. چهارم اگر تمام ماه و خورشید گرفته وکسی عمداً نماز آیات را نخوانده، بنابر احتیاط باید برای قضای آن غسل کند. این چهار قسم بین مرد و زن مشترک است. پنجم غسل­های مستحب که به واسطه نذر و عهد و قسم بر انسان واجب می­شود. ششم غسل حیض. هفتم غسل نفاس. هشتم غسل استحاضه. این سه قسم مختص زن­ها است؛ با هر یک از این غسل­ها (غیر از غسل جنابت) برای نماز و سایر چیزهایی که طهارت شرط است، باید وضو هم گرفت. احتیاط این است که وضو را پیش از غسل بگیرد.

مسأله 2. غسل­های مستحبی بسیار است که در رساله­ها ذکر شده. اما مؤکدتر از همه، غسل جمعه است که وقت آن از طلوع صبح جمعه تا غروب است. بهتر است نزدیک ظهر به­جا آورده شود. اگر تا ظهر انجام ندهد، از ظهر به قصد آن­چه که بر ذمه (عهده) است به­جا آورد.

 

چگونگی غسل

کیفیت غسل بر دو قسم است: ترتیبی و ارتماسی، و مکلف بین هرکدام که می­خواهد به­جا آورد مخیر است؛ اما ترتیبی افضل است. و آن عبارت است از شستن سر و گردن، سپس شستن طرف راست و بعد شستن طرف چپ، به قصد غسل.

ارتماسی عبارتست از فرو رفتن یکباره در آب به قصد غسل؛ که عرفاً بگویند یک مرتبه فرو رفت.

فهرست