مسأله 10 ) اگر در مسأله‏اى فتواى مجتهدى را یاد گرفته، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظیفه‏اش از مجتهد زنده تقلید نماید، دوباره نمى‏تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنیا رفته است، انجام دهد.