مسأله 7 ) اگر مجتهد اعلم در مسأله‏اى فتوى دهد مقلّد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید مى‏کند، نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند ولى اگر فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان‏طور عمل شود، مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از سوره حمد، یک سوره تمام بخواند، مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش مى‏گویند، عمل کند و یا به فتواى مجتهد دیگرى که تقلیدش جایز است، عمل نماید. پس اگر او فقط سوره حمد را کافى بداند مى‏تواند سوره را ترک کند، و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محلّ تأمّل یا محلّ اشکال است.