مسأله 4 ) اگر شناختن اعلم مشکل باشد، بنابراحتیاط باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد. همچنین است اگر احتمال هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند، باید از یکى از آنان تقلید کند.