مسأله 5 ) به دست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد، چهار راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد.

دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند.

سوّم: شنیدن از کسى که انسان به گفته او اطمینان دارد.

چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد.