مسأله 3 ) مجتهد و اعلم و واجد سایر شرائط تقلید را از سه راه مى‏توان شناخت:

اوّل: آن که خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد سایر شرائط را بشناسد و بدان یقین یا اطمینان حاصل کند. در تشخیص مجتهد و اعلم، لازم نیست خود انسان مجتهد باشد.

دوّم: آن که از هر راهى براى انسان اطمینان حاصل شود یا براى نوع مردم در این شرائط اطمینان حاصل مى‏شود، مثلاً عده‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم و واجد شرائط را تشخیص دهند، واجد شرائط بودن کسى را تصدیق کنند و از گفته آنان براى شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود.

سوّم: آن که دو نفر عالم عادل که مى‏توانند واجد شرائط تقلید را تشخیص دهند، بدان گواهى دهند به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند، بلکه ظاهراً شرائط تقلید به گفته یک نفر عالم عادل که مفید اطمینان باشد نیز ثابت مى‏شود به شرط آن که یک نفر عالم عادل برخلاف گفته وى سخنى نگوید و چنانچه یک نفر عالم عادل یا بیشتر، به واجد شرائط تقلید بودن کسى شهادت دهد، لازم نیست انسان تحقیق کند که آیا عالم عادل دیگرى برخلاف گفته آنها شهادت مى‏دهد یا خیر.