مسأله 1 ) عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد و نمى‏تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روى دلیل -به فراخور حال خویش- بداند ولى در فروع دین یعنى احکام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (یعنى بتواند احکام الهى را از روى دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل مى‏کند و اگر مجتهد نباشد، باید از مجتهدى تقلید کند.

و نیز مى‏تواند عمل به احتیاط کند، یعنى در اعمال خود طورى رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدین کارى را حرام و بعضى مباح مى‏دانند، آن را ترک کند و یا اگر بعضى آن را مستحب و بعضى واجب مى‏دانند، آن را حتماً بجا آورد، ولى چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.