مسأله 14 ) اگر مکلّف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سپس از مجتهدى تقلید نماید، در صورتى که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم نماید، آن اعمال صحیح است و إلاّ محکوم به بطلان است.

مسأله 13 ) اگر کسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده، در صورتى که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.

مسأله 12 ) اگر براى غیر مجتهد مسأله‏اى پیش آید که حکم آن را نمى‏داند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع‏الشرائط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حَرَج همراه باشد و دستش به اعلم نرسد، جایز است از…

جزییات

مسأله 10 ) اگر در مسأله‏اى فتواى مجتهدى را یاد گرفته، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظیفه‏اش از مجتهد زنده تقلید نماید، دوباره نمى‏تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنیا رفته است، انجام دهد.

مسأله 8 ) اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله‏اى فتوى داده یا پیش از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید: ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کرّ بشویند پاک مى‏شود، اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند، مقلّد او مى‏تواند عمل به احتیاط را ترک کند و این را احتیاط…

جزییات

مسأله 7 ) اگر مجتهد اعلم در مسأله‏اى فتوى دهد مقلّد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید مى‏کند، نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند ولى اگر فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان‏طور عمل شود، مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوم نماز…

جزییات

مسأله 3 ) مجتهد و اعلم و واجد سایر شرائط تقلید را از سه راه مى‏توان شناخت: اوّل: آن که خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد سایر شرائط را بشناسد و بدان یقین یا اطمینان حاصل کند. در تشخیص مجتهد و اعلم، لازم نیست خود انسان مجتهد باشد.…

جزییات

مسأله 4 ) اگر شناختن اعلم مشکل باشد، بنابراحتیاط باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد. همچنین است اگر احتمال هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند، باید از…

جزییات