کتابخانه

کتابخانه سایت دفتر مرجع عالیقدر شامل دو بخش می باشد.

در بخش اول به معرفی و ارائه ی کتب فقهی، احکام، اخلاقی و تفسیری معظم له پرداخته شده

در بخش دوم به معرفی و ارائه کتب نقد ادیان و فرق و مذاهب منحرف می پردازد