تصاویر دیدار علما

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از دیدار معظم له با فقها، علما و فضلا

تهیه و جمع آوری شده است.