تصاویر

در مجموعه ی پیش ِرو تصاویری چند

از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی

دیدار های معظم له و مراسم های دفتر معظم له

تهیه و جمع آوری شده است.

مراسم های دفتر

دیدار مردمی

دیدار علما

معظم له