احکام حدّ

مسأله 2796 ) اگر کسى با یکى از مَحْرَمهاى خود که مثل مادر و خواهر با او نسبت دارند زنا کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند و همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام دادن یکى از حدها باعث مى‏شود که مردم کار نامشروع نکنند و دنیا و آخرت آنان را حفظ مى‏کند و منفعتش براى آنان بیشتر است از این که چهل روز باران ببارد.


مسأله 2797 ) اگر مرد آزادى زنا کند، باید او را صد تازیانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه صد تازیانه‏اش بزنند، در مرتبه چهارم باید او را بکشند، ولى کسى که زن عقد دائمى دارد و درحالى که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکى کرده و هر وقت هم بخواهد مى‏تواند با او نزدیکى کند، اگر با زنى که بالغه و عاقله است زنا کند، باید او را سنگسار نمایند.


مسأله 2798 ) اگر مرد ببیند که کسى با زن او زنا مى‏کند، چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند، مى‏تواند هر دو را بکشد و اگر آنان را نکشد، آن زن بر او حرام نمى‏شود.


مسأله 2799 ) اگر مرد مکلّف عاقلى با مکلف عاقل دیگر لواط کند، باید هر دوى آنان را بکشند و حاکم شرع مى‏تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد، یا سنگسار کند یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زیر اندازد و یا دیوارى را روى او خراب کند.


مسأله 2800 ) اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که بناحق کسى را بکشد در صورتى که قاتل و کسى که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسى که او را امر کرده، باید حبس کرد تا بمیرد.


مسأله 2801 ) اگر فرزند، پدر و یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولى اگر پدرى فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستورى که در احکام دیه گفته مى‏شود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح مى‏داند، او را بزنند.


مسأله 2802 ) هرگاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاکم شرع هر قدر صلاح مى‏داند، تا چهل تازیانه به او مى‏زند و روایت شده است که خداوند عالم دهانه‏اى از آتش به دهان او مى‏زند و ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت مى‏کنند و جهنم براى او مهیّا خواهد بود× ولى اگر توبه کند توبه او قبول مى‏شود.


مسأله 2803 ) اگر کسى مرد و زن را براى زنا یا مرد و پسر را براى لواط به هم برساند، چنانچه آن کس زن باشد، باید هفتاد و پنج تازیانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازیانه باید سر او را بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از محلى که در آن محل این کار را کرده بیرونش کنند.


مسأله 2804 ) اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند، یا با پسرى لواط نماید و بدون آن که او را بکشند، جلوگیرى از او ممکن نباشد، کشتن او جایز است.


مسأله 2805 ) اگر کسى به مرد یا زن مسلمانى که بالغ و عاقل و آزاد است، نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولدالزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه از روى لباس به او بزنند.


مسأله 2806 ) کسى که مکلّف و عاقل است اگر از روى اختیار شراب بخورد، در دفعه اول و دوم باید تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند و هشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه سوم باید او را بکشند.


مسأله 2807 ) کسى که مکلّف و عاقل است اگر سه نخود و نیم طلاى سکه‏ دار یا چیز دیگرى را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرط هائى را که در شرع براى آن معین شده دارا باشد، در دفعه اول باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابراحتیاط باید پاى چپ او را از وسط قدم ببُرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و چنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش و اگر ندارد، از بیت‏ المال بدهند و در صورتى که در زندان دزدى کند، باید او را بکشند.